Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-VARIOcomp K
Биологични пречиствателни станции за битови отпадъчни води
/ капацитет: 3-25 ЕЖ /

AS-VARIOcomp K служи за биологично аеробно пречистване на отпадъчните води от обекти, които поради местоположението им не могат или не е изгодно да бъдат включени в канализационната система. Предназначени са за пречистване на битови отпадъчни води от населени места, къщи, вилни зони, хотели, къмпинги и други обекти с капацитет от 3 до 25 еквивалентни жители (ЕЖ).

ПСОВ е изработена изцяло от конструкционни полимери, разделена с прегради на отделни технологични пространства. В тях са инсталирани аериращо съоръжение, състоящо се от разпределителна мрежа за въздух и аериращи елементи, пневмо-подемна помпа и при необходимост съгласно дадените условия също носител на биомаса.Предимства на AS-VARIOcomp K

- Компактната модулна конструкция на пречиствателните станции AS-VARIOcomp K предлага лесно приспособяване към местните условия и възможност за поетапно разширение на капацитета на ПСОВ, ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи.
- Предоставя се гаранция 24 месеца. Осигурен е гаранционен и следгаранционен сервиз.
- AS-VARIOcomp K отговаря на изискванията на eвропейската норма EN 12255.
- Според издаденото от съответните органи разрешително за заустване пречистената вода може да бъде заустена във водоприемник II категория (река, дере) или може да се ползва за поливане на зелени площи, овошки, зеленчукови градини, измиване на тротоари, плочници и др.

Инсталиране на пречиствателната станция

ПСОВ се инсталира в изкоп върху подложна бетонна плоча. Свързва се към тръбите на канализацията и от въздуходувката се довежда чрез маркуч въздух. Наладката на основните функции на ПСОВ е направена още при производството й така, че освен включване към ел. мрежа, станцията не се нуждае от никакви електроинсталационни работи. Поради това клиентът може сам да въведе станцията в експлоатация, следвайки инсталационните инструкции или да ползва за това услугите на оторизирана от производителя или негов представител фирма. Типовете за 3-12 ЕЖ могат да се транспортират върху ремарке на лек автомобил поради малките им размери и ниското тегло, а за инсталирането им в изкопа не е необходим кран.

Стабилитет на очистващия процес

Най-стабилни показатели имат пречиствателните станции с достатъчно голямо егализационно пространство, което осигурява силна хомогенизация на втичащата в биологичната част на станцията вода.

Голяма снимка
Преди вкопаване


Голяма снимка
След завършен
монтаж

Това, което най-много вреди на биологичните процеси е променливото състояние на водата, особено разликите в рН и високото съдържание на почистващи и дезинфекциращи средства. Поради това AS-VARIOcomp K е конструирана с голямо пространство за утаяване. Стабилитетът на процеса на пречистване се увеличава чрез инсталиране на носител на биомаса, който не позволява отмиването на биоорганизмите при претоварване на пречиствателната станция или при разпадане на парченцата кал например при слабо натоварване.

Предимство на пречиствателната станция AS-VARIOcomp K също е достатъчно голямото изравнително пространство, поемащо напливите изпускана вода и осигуряващо заедно с пневмоподемната помпа равномерно оттичане на пречистената вода. При отсъствие на приток, например по време на отпуска, лесно може да се осигури циркулиране на водата така, че микроорганизмите да бъдат подхранвани с отделените от утаителя хранителни вещества. ПСОВ е конструирана така, че въпреки малкия отвор, всичките прибори са добре достъпни за поддръжката им без нужда от изпразване на станцията.

Препоръчва се въздуходувката да бъде инсталирана в сградата или в шахта извън станцията. Лесно се вземат проби от определеното за това място на тръбата за оттичане. При заявка може допълнително да бъде доставено съоръжение за събиране на плуващата кал от нивото на утаителя, както и дозиращо устройство за реагент за отстраняване на фосфора от водата. Клиентът трябва периодично да извозва калта и да нагоди експлоатацията на пречиствателната станция към местните условия, което става с наладка на отнеманото свръхколичество кал.

Описание на технологията на пречистване

Отпадната вода втича в утаителя [А] във входната част на ПСОВ, където се отделят механичните плуващи и сепариращи се вещества, които в последствие са анаеробно разлагани. От утаителя механично пречистената вода втича през преливник в пространството за активация [В], която служи за биологично пречистване на отпадъчната вода. В долната част на това пространство са инсталирани аерираща система за фини мехурчета, към която въздухът е довеждан с помощта на въздуходувка и при необходимост носител на биомаса [C].

Предимството на тази конструкция е зоната за акумулиране [D] в цялото пространство на ПСОВ, която е предназначена за осигуряване на равномерното оттичане от ПСОВ. Активираната смес втича във вертикалния вторичен утаител [Е], където от дъното се осъществява отвеждане по хидравличен начин на излишната аеробно стабилизирана кал в утаителя и каловото пространство [А]. Пречистената вода се отвежда с помощта на пневмо-подемна помпа [F] в отточната тръба.

Голямо изображение
Технологична схема


Легенда:
А - Утаител и пространство за кал
В - Активация
С - Носител на биомаса
D - Зона за акумулиране
E - Вторичен утаител-пространство за доутаяване
F - Пневмо-подемна помпа
H - Ниво на водата - мин./макс.

Гарантирани стойности на оттичане от ПСОВ

Параметър
Стандартна
окомплектовка
Окомплектовка с
носител на биомаса
БПK5 (mg/l O2)
< 30
< 20
ХПK (mg/l O2)
< 120
< 90
НВ (mg/l)
< 30
< 25
N-NH4 (mg/l)
х
< 15
ЗАБЕЛЕЖКИ:
При спазване на инсталационните и експлоатационните изисквания посочени в съпроводната документация към пречиствателната станция се постигат по-ниски стойности на концентрациите на пречистената вода от посочените емисионни норми в наредба № 6 от 2000г. изм. и доп. 23.03.2004г.
Гарантираните стойности важат при спазване на инсталационните и експлоатационните изисквания посочени в съпроводната документация!
Голямо изображение Размерна схема

Забележки:
- При индивидуална окомплектовка на ПСОВ със съоръжение за дозиране на флокуланти може да се осигури понижаване на стойностите на оттичане при отделните параметри, особено отстраняване на фосфора.
- Вграждането на мембранен филтърен блок понижава стойностите на оттичане от ПСОВ до тези на AS-VARIOcomp K ULTRA.
- При заявка има възможност за изработка на ПСОВ подходяща за вкопаване под пътна настилка.

Технически параметри

Параметър Мерна
единица
AS - VARIOcomp
5 K 10 K 15 K 20 K
Брой еквивалентни жители - ЕЖбр.3 - 78 - 1213 - 1718 - 25
Qd - макс. количество встъпваща водам3/ден0,751,52,253,0
Qs - макс. количество встъпващи веществакг БПК5/ден0,30,60,91,2
Обем на утаителната и каловата частм30,751,11,852,3
Обем на активационната частм30,621,01,952,4
Обем на носителя на биомасам30,220,450,71,0
Обем на вторичния утаителм30,150,30,60,9
Qo max - регулиран оттокм30,070,150,30,45
T - време на задържане в утаителната частч2222
Използваем обем на акумулациятам30,250,40,60,8
Продукция на кал при 4% сухо в-вом3/година1,42,84,25,6
Извозвания на калта - годишнопъти2 x3 x3 x3 x
Диаметър D / Макс. размермм1200 / 15001500 / 18001670 / 19001910 / 2200
Височина Hмм2020202028002800
Входна тръба DN 150 - височина Hvмм1350135021002100
Изходна тръба DN 150 - височина Hoмм1270127020202020
Мощност на въздуходувката PiW456070100
Теглокг180280450 / 500 *700 / 800 *
ЗАБЕЛЕЖКИ:
* По-голямото число е при високо ниво на подпочвените води.

AS-VARIOcomp K - снимки


Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка


Не сте сигурни с какъв капацитет трябва да бъде пречиствателната станция?
Използвайте нашия калкулатор

Нуждаете се от пречиствателна станция с по-голям капацитет?
Предлагаме Ви модулни биологични пречиствателни станции
AS-VARIOcomp N с капацитет 25-170 ЕЖ с възможност за мултиплициране над 170 ЕЖ

AS-VARIOcomp K отговаря на Вашите представи, но Ви трябват по-ниски стойности на оттичане.
Подходящото решение се нарича AS-VARIOcomp K ULTRA

Нуждаете се от пречиствателна станция за обект с неравномерен приток на отпадъчните води? Предлагаме Ви комбинирани модулни биологични пречиствателни станции
AS-ANAcomb с капацитет 3-630 ЕЖ

Цялата гама пречиствателни съоръжения, които предлагаме ще намерите в
Каталог на всички пречиствателни съоръжения

През последните повече от 10 години успешно сме реализирали редица пречиствателни станции от различен тип и конструкция в цялата страна. Времето е доказало качествата на технологичните и конструктивните решения, както и тяхното влияние върху ефективността и експлоатационната надежност на съоръженията.

AS-VARIOcomp K реализирани в България:
AS-VARIOcomp 5 K - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 5 ЕЖ

гр.София - частно лице - фамилна къща
гр.Русе - "СТРОЙСВЕТ" ООД - хотел
гр.Пловдив - "ТОЗЕР" ЕООД - фамилна къща
гр.София - "ОБИТЕХ" ЕООД - фамилна къща
с.Нисово, обл.Русе - ЕТ "ПЕТЪР ПЕТРОВ - МАРИСАН" - вила
с.Владая, обл.София - "ТАРГЕТ СОФИЯ" ЕООД - фамилна къща
гр.Пловдив - частно лице - фамилна къща
гр.Козлодуй - "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД - към ВЕЦ на АЕЦ
гр.Стара Загора - "ИТТ БЪЛГАРИЯ" ООД - фамилна къща
с.Марково, обл.Пловдив - "ГЕЙД 2000" ЕООД - фамилна къща
гр.Стара Загора - частно лице - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - "ИБЕРА ИНВЕСТ" АД - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - частно лице - фамилна къща
с.Бистрица, обл.София - частно лице - фамилна къща
с.Филиповци, обл.Перник - "АВАНТЕ" ЕООД - фамилна къща
гр.София - "ЛИМЕКС КО" ООД - фамилна къща
с.Марково, обл.Пловдив - "ДРАГИЕВ И КО" ООД - фамилна къща
гр.Българово - "РОМАН 9999" ЕООД - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - "ФАРМАЛОГ" ЕООД - фамилна къща
с.Михалково, обл.Смолян - "АЛПИНЕ БАУ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" ООД - хидровъзел "Цанков камък"
с.Марково, обл.Пловдив - "МЕТАЛИК М" ООД - фамилна къща
гр.София - частно лице - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - "ЮНИОН ИНВЕСТ-ПМ" ЕООД - фамилна къща
гр.Банкя - частно лице - фамилна къща
с.Панчарево, обл.София - частно лице - фамилна къща
гр.София - "ДАНЛЕКС" ООД - фамилна къща
кв."Драгалевци", гр.София - "ГЛОБАЛБИЛД" ООД - фамилна къща
кв."Драгалевци", гр.София - "СТАНИЛОВ" ЕООД - фамилна къща
гр.София - "ПОЛИ 2003" ЕООД - фамилна къща
гр.Ямбол - "ДИАНА КОМЕРС 1" ЕООД - фамилна къща
с.Драгичево, обл.Перник - "С И В ГЕОРГИЕВИ" ООД - административна сграда
кв."Драгалевци", гр.София - частно лице - фамилна къща
гр.Божурище - "СТРОЙКОНСУЛТ" ЕООД - фамилна къща
с.Боснек, обл.Перник - "СТЕПСОФТ" ООД - фамилна къща
гр.София - "ФОКАС-2" ЕООД - фамилна къща
гр.Божурище - частно лице - фамилна къща
кв."Горна баня", гр.София - "БМД СТРОЙ" ЕООД - фамилна къща
кв."Драгалевци", гр.София - частно лице - фамилна къща
с.Бистрица, обл.София - частно лице - фамилна къща
с.Бистрица, обл.София - частно лице - фамилна къща
с.Бистрица, обл.София - "ТЕТИДА" ЕООД - фамилна къща
гр.Хасково - "БУЛТЕМ" ООД - фамилна къща
гр.Царево - "ЕКСПРЕСТРЕЙД" ООД - фамилна къща
кв."Симеоново", гр.София - частно лице - фамилна къща
гр.Велико Търново - "ЕМКО" ЕООД - фамилна къща
с.Александрово, обл.Шумен - "БАЛКАН РЕАЛ ИСТЕЙТ" ООД - фамилна къща
гр.Пловдив - "ДРАГИЕВ И КО" ООД - фамилна къща
гр.Пловдив - "ДЮК 1" ЕООД - фамилна къща
с.Бели Осъм, обл.Ловеч - "ВВМА" АД - фамилна къща
гр.София - частно лице - фамилна къща
с.Лозен, обл.София - "ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР-БЪЛГАРИЯ" ООД - фамилна къща
с.Лозен, обл.София - "ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР-БЪЛГАРИЯ" ООД - фамилна къща
с.Боженците, обл.Габрово - "АКВАПРОДУКТИ" ООД - фамилна къща
гр.София - "ФОРКОМ" ООД - фамилна къща
гр.Варна - частно лице - фамилна къща
гр.София - "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД - фамилна къща
гр.София - частно лице - фамилна къща
кв."Горна баня", гр.София - частно лице - фамилна къща
с.Веселие, обл.Бургас - частно лице - фамилна къща
гр.Дупница - "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД - фамилна къща
гр.Пловдив - "ИЗИДОР" ЕООД - фамилна къща
кв."Драгалевци", гр.София - частно лице - фамилна къща
с.Саранци, обл.Софийска - частно лице - фамилна къща
с.Панчарево, обл.София - "ТЕКА" ООД - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - "ЕЛМОНТ" ЕООД - фамилна къща
гр.Стамболийски - частно лице - фамилна къща
с.Рударци, обл.Перник - "СИНТАКТ" ЕООД - фамилна къща
гр.Банкя - частно лице - фамилна къща
с.Владая, обл.София - частно лице - фамилна къща
с.Владая, обл.София - частно лице - фамилна къща
с.Бистрица, обл.София - "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ АГРО" ООД - фамилна къща
кв."Драгалевци", гр.София - "РОСА" ООД - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - "ВИИС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - фамилна къща
кв."Симеоново", гр.София - ЕТ "МИЯ-М.АНДРЕЕВА" - фамилна къща


AS-VARIOcomp 10 K - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 10 ЕЖ

гр.Русе - "СТРОЙСВЕТ" ООД - предприятие
гр.Раковски - "МАСИВ - 4" ООД - бензиностанция
гр.Варна - "АНИМА ГРУП" ЕООД - складова база
с.Радунци, обл.Стара Загора - "АИКЮВОЛУШОН БЪЛГАРИЯ" ООД - фамилна къща
гр.София - "ИБЕРА ИНВЕСТ" АД - фамилна къща
гр.Кърджали - "САВАРОНА" ЕООД - административна сграда
кв."Галата", гр.Варна - МП-ГД"ИН" - почивна база
гр.Хасково - "БУЛТЕМ" ООД - фамилна къща
с.Пролеша, обл.София - "ТЕНТ ДИЗАЙН" ЕООД - фамилна къща
гр.Сливница - "БОДИ" ООД - фамилни къщи
кв."Бояна", гр.София - "ДЕЛТА-Г" ЕООД - фамилни къщи
гр.Троян - "ПРОИНТ" АД - фамилни къщи
гр.Пловдив - "ПАВЛОВ АВТО" ЕООД - административна сграда
гр.Варна - "АНИМА ГРУП" ЕООД - административна сграда
гр.Стара Загора - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
гр.Сандански - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
кв."Бояна", гр.София - "ДЕЛТА-Г" ЕООД - фамилни къщи
гр.Бургас - "ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС" ЕООД - шоурум и сервиз на Hyundai
с.Бистрица, обл.София - "ПРОФ" ЕООД - фамилна къща
кв."Бояна", гр.София - ЕТ "ИНТЕРМ-СЛАВИ ДИМОВ-ББ" - фамилни къщи
с.Радиново, обл.Пловдив - "СИЕНИТ" ООД - шоурум и сервиз на Hyundai
кв."Симеоново", гр.София - "ТЕСТСЕРВИЗ" ООД - фамилни къщи
кв."Бояна", гр.София - "ТЕСТСЕРВИЗ" ООД - фамилни къщи


AS-VARIOcomp 15 K - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 15 ЕЖ

кв."Кремиковци", гр.София - "БАЛКАНСТРОЙ" АД - логистичен център, автомивка, автосервиз
кв."Драгалевци", гр.София - "КОМЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД - фамилни къщи


AS-VARIOcomp 20 K - локални модулни биологични пречиствателни станции с капацитет 20 ЕЖ

гр.Пловдив - "САРА КОМЕРС" ООД - административна сграда
гр.Русе - "СТРОЙСВЕТ" ООД - административна сграда
с.Студена, обл.Перник - "НАФТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" АД - бензиностанция Shell
кв."Бояна", гр.София - "ФСК" ЕООД - жилищна сграда
гр.Балчик - ЕТ "ТАТЯНА ЕНЧЕВА" - хотел
кв."Бояна", гр.София - "ТЕСТСЕРВИЗ" ООД - фамилни къщи
 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 20.02.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |