Home www.koroza-karat.com
Речник на използваните съкращения и термини


БПК5 - Биологична потребност от кислород. Смята се 0,06 кг/ден за 1 ЕЖ.


ЕЖ, Еквивалентен жител - За нуждите при проектиране и изчисление на необходимото пречиствателно съоръжение се въвежда терминът еквивалентен жител. Смята се, че 1 човек генерира 150 литра/ден отпадъчни води при БПК5 - 0,06 кг/ден.


НВ - Неразтворими вещества. Смята се 0,6 кг за 1м3 битови отпадъчни води.


ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадъчни води.


РВ - Разтворими вещества. Смята се 0,66 кг за 1м3 битови отпадъчни води.


ХПК - Химична потребност от кислород.


Q24 - Средно количество отпадъчна вода встъпваща в съоръжението за денонощие (м3/ден).


Qd - Макс. количество отпадъчна вода встъпваща в съоръжението за денонощие (м3/ден).


Qh - Средно количество отпадъчни вещества встъпващи в съоръжението за един час (кг БПК5/час).


Qs - Макс. количество отпадъчни вещества встъпващи в съоръжението за денонощие (кг БПК5/ден).

Затворете прозореца