Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-ASLI
Система за рециклация на бои, лакове и лепила

Системата AS-ASLI е предназначена за всички производствени процеси, които използват водоразтворими диспергирани бои, лакове и лепила. Често намира приложение в дървообработващата, текстилната или автомобилостроителната промишленост, при производството на хартия, мебели, строителни материали и др. Системата AS-ASLI се базира на сепарацията от отпадъчните води на съсирените и стабилизирани бои, лакове или лепила и тяхната рециклация.

Рециклацията на бои и лепила се изплаща


Голяма снимка
Общ поглед

AS-ASLI не е само икономичен начин за ликвидирането на бои, лакове или лепила от отпадъчните води, но при повечето случаи дава възможност за връщането им обратно в производствения процес! Това, разбира се, води до намаляване на разходите за суровини. Икономическият анализ потвърждава, че системата бързо си възвръща вложените в нея средства и че е изключително рентабилна!


Предимства на системата AS-ASLI

- рециклиране на пречистените водоразтворими диспергирани бои, лакове или лепила при запазване на техните свойства
- висока възвращаемост на инвестициите, генериране на икономии
- решаване на проблемите с отпадъчните води
- ниска енергоемкост
- лесно обслужване
- малка площ за застрояване, възможност за приспособяване
- решения за дисконтинуална и континуална рециклация
- индивидуално нагаждане към производствената технология според реалните условия
- възможност да се ползват съществуващи съдове и тръбна разводка
- предоставя се гаранция 24 месеца

Съоръжения и действие на системата за рециклиране AS-ASLI

Системата се помества възможно най-близо до производствените мощности - източник на замърсената вода, такаче заедно да правят едно технологично цяло.

Отделните технологични части на дисконтинуалната рециклационна система са изработени от полипропилен, снабдени с експлоатационни скоростни и бавнооборотни бъркалки с пригодени хомогенизиращи съоръжения от неръждаема стомана или от конструкционна стомана облечена с киселиноустойчиво и алкалоустойчиво фолио.

Системата индивидуално се нагажда към пространството и технологията на производството така, че да се получи почти безотпадна система на обработка на боите и лепилата. Вертикалното поместване на отделните части върху носеща конструкция позволява използването на гравитацията и с това минимализира необходимостта от помпи и ел. енергия. Помпането в реактора и разбъркването може да се правят също автоматично – според нивото на водата и времето.Схема на действие на
системата AS-ASLI с
дисконтинуална рециклация

Легенда:

1. Втичане на отпадъчната вода със съдържание на лепила, бои или лакове
2. Дозиране на работните разтвори
3. Акумулационно-съсирващ реактор (ASR)
4. Ел. бъркалка
5. Отвеждане на сепарираната вода към филтъра
6. Отпускане на утайката към филтрувалното съоръжение
7. Филтрувално съоръжение
8. Промиваща вана вкл.отвеждане на отмитите остатъци към филтъра
9. Отвеждане на пречистената вода в събирателния резервоар
10. Събирателен резервоар
11. Оттичане на пречистената вода в канализацията
12. Рециклиране на пречистената отпадъчна вода (напр. за промиване, разреждане на разтворите)
13. Отнемане на дехидратираното лепило, боя или лак - РЕЦИКЛАТ
14. Разтваряне на рециклата
15. Дозиране на основното лепило, боя или лак
16. Смес на рециклата с основното лепило, боя или лак
17. Използване на сместта в производствения процес


Описание на технологичните процеси по време на дисконтинуална рециклация

При втичането на водата [1] със съдържание на междинните продукти на бои, лакове, лепила или колоидно-емулгирани форми в акумулационно-съсирващия реактор [3 - ASR] се завършва отделянето на механичните нечистотии и съдържанието е разбърквано с помощта на бавнооборотна бъркалка [4]. Когато втичането завърши, следва процес на стабилизация според типа на продуктите посредством дозиране на съответния разтвор от дозиращата система [2].

- съгласно производствените условия (напр. за някои лепила и бои), стабилизацията може да бъде вградена още в мястото на ползването им.

- съгласно организацията на производството и промивките на съоръжението, пълненето на ASR и стабилизацията се прави постепенно до определено ниво, като същевременно съдържанието е автоматично разбърквано с определен интервал за покой.

- големината на ASR се определя така, че рециклацията на стабилизираните междинни продукти съгласно типа им, да става с едно-, двуседмичен производствен цикъл при оптимално ниво на експлоатационните разходи.


Отделяне на междинните продукти от водата

Прави се с дозиране на съответния вид съсирващ разтвор и полиелектролит от дозатора [2] така, че междинните продукти да седиментират или флотират до 30-60 минути след спирането на бъркалката.

Отделяне и дехидратиране на съсирените междинни продукти

Избистрената вода под флотацията или над седиментиралите продукти се отвежда от ASR през отвеждащото трасе [5] към дехидратиращия филтър [7]. За филтрацията на около 200 кг. рециклат е достатъчен и подходящ обикновен гравитационен филтър от текстилен материал. За по-големи количества и континуални рециклационни станции филтърът е континуален, съгласно типа на междинния продукт.

Използване или ликвидиране на филтрата

Бистрият филтрат – химично пречистената вода след отделяне на междинните продукти, може частично според вида на производството да бъде рециклиран, напр. за подготовката на смес от лепила, или за водната система за пръскане на бои, или за промиване на съоръженията. Свърхколичеството филтрат се ликвидира заедно с комуналните отпадъчни води чрез доочистване в биологична ПСОВ.

Рециклиране на междинните продукти в производството

Рециклатите на бои, лакове или лепила имат запазени предишните си качества. След обезводняването им могат да бъдат рециклирани пълноценно в производството чрез разтваряне в основния изходен тип. Разтворените рециклати на бои и лакове при третиране на дървен материал е подходящо да се ползват като основен лаков слой, с последващо шкурене на частите в случай, когато рециклатът е замърсен, напр. с прах.

Технически параметри и изисквания за
пространство за рециклационните системи AS-ASLI

Рециклационна система AS-ASLI
за бои и лакове [NH]
NH - 1
NH - 2
NH - 3
NH - 5
NH - 10
Рециклационна система AS-ASLI
за лепила [L]
L - 1
L - 2
L - 3
L - 5
L - 10
Обем на един пречистващ цикъл (л)
1000
2000
3000
5000
10000
Необходима площ в хале с височина 2,5м (м2)
10
15
20
-
-
Необходима площ в хале с височина 4,5м (м2)
8
12
18
30
40
Обща инсталирана мощност (kW)
3
4
4
5
8
ЗАБЕЛЕЖКИ:
За континуални производства с постоянно образуване на промивни води над 10 м3/ден се препоръчва доставката на система за континуална рециклация.

Приложения на системата за рециклиране AS-ASLI

Дървообработваща промишленост и мебелопроизводство

Вече редица години технологията AS-ASLI се използва в Чехия в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост за рециклиране на спесифични, меламинови, фенолни и деспергирани лепила от отпадъчните води от производството на шперплат, талашит и други лепени плоскости. През последните години системата AS-ASLI беше нагодена също за рециклирането на диспергирани, водоразтворими лакове на базата на акрилати, полиуретан-акрилати, алкиди и стирен-акрилати, които поради техните хигиено-екологични предимства бързо настъпват и в редица други промишлени отрасли за повърхностната обработка на изделията.

Целулозно-хартиена промишленост

Подобно, както в дървообработващата промишленост, технологията AS-ASLI се използва и при производството на технически и графични хартии. Особено при производството на картон и велпапе с голяма изгода се рециклират казеиновите и диспергираните лепила включително водно-акрилатните бои за печат. При това рециклираните казеинови лепила и багарила не се влияят от биодеградиране, както става при обикновеното производство. Доказано е, че може да бъде рециклиран смесен рециклат и със съдържание на нишесте (казеин), което в последствие повишава покривността на акрилатните бои при печата върху картонените опаковки.

Строителни материали – производство на покривни материали

Една не безинтересна област за използването на системата AS-ASLI е производството на бетонни и керамични изделия. Поради изключителните си икономико-екологични резултати системата намери приложение за рециклирането на акрилатни водоразтворими бои ползвани за повърхностната обработка на цименто-пясъчни и циментови покривни елементи.

Други приложения в промишлеността

Дисконтинуалният акумулиращо-съсирващ реактор (ASR) е конструиран за процесите на утаяване и флотация. Затова с изгода може да бъде използван при решаването на други технологични проблеми, напр. за химичното доочистване на колоидни или емулгирани форми на органично-нефтени емулсии и водни дисперсии. Ползва се както отделно за всяка от тях, така и в режим на редуването им.


AS-ASLI - снимки


Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка
 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 04.03.2012 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |