Home Bulgarian English Russian 
"КОРОЗА КАРАТ" ООД притежава дългогодишен опит в областта на очистката на
комунално-битовите и промишлените отпадъчни води. Изградили сме редица пречиствателни станции и други обекти в цялата страна. Готови сме да Ви предложим най-доброто решение!

AS-ANAcomb
Комбинирани анаеробно-аеробни модулни
пречиствателни станции за битови отпадъчни води

/ капацитет: 3-630 ЕЖ /

AS-ANAcomb служи за комбинирано биологично анаеробно-аеробно пречистване на отпадъчните води от обекти, които поради местоположението им не могат или не е изгодно да бъдат включени в канализационната система. Предназначени са за пречистване на битови отпадъчни води от къщи, вили, хотели, къмпинги, населени места, предприятия и други обекти с капацитет от 3 до 630 еквивалентни жители (ЕЖ).

ПСОВ е изработена изцяло от конструкционни полимери, разделена с прегради на отделни технологични пространства. Анаеробната част на пречиствателната станция е закрита с уплътнен срещу миризми капак, а целият резервоар - с отместващ се топлоизолиран капак. В аеробната част на станцията е разположен аериращ елемент за фини мехурчета и свързващи въздуховодни тръби, в които се нагнетява въздух от въздуходувката, разположена извън резервоара.


Голяма снимка
Монтаж


Голяма снимка
След завършен
монтаж

Инсталиране на пречиствателната станция

AS-ANAcomb е предназначена за вкопаване и обетониране. Инсталира се в изкоп върху подложна бетонна плоча. Към тръбите на канализацията се свързва с гъвкави или твърди връзки. От въздуходувката, инсталирана в отделна пластмасова кутия, монтирана в станцията или извън нея, се довежда въздух към аериращата система. Определеното в проекта на ПСОВ място на въздуходувката трябва да бъде посочено в заявката. AS-ANAcomb не е предназначена за вкопаване под пътна настилка или строителни обекти.

При наличие на високи подпочвени води, станцията се обетонира като едновременно се пълни с чиста вода, такаче да не се деформират стените под влияние на течния бетон.

Предимства на AS-ANAcomb

- Основното предимство на AS-ANAcomb е възможността за експлоатация с неравномерен приток! Особено са подходящи за обекти със сезонна експлоатация като хотели, хижи, вили и др.
- Компактната модулна конструкция на пречиствателните станции AS-ANAcomb предлага лесно приспособяване към местните условия и възможност за поетапно разширение на капацитета на ПСОВ, ускорява проектантските и строително-монтажните дейности, понижава инвестиционните разходи.
- Предоставя се гаранция 24 месеца. Осигурен е гаранционен и следгаранционен сервиз.
- AS-ANAcomb отговарят на изискванията на eвропейските норми.
- Според издаденото от съответните органи разрешително за заустване пречистената вода може да бъде заустена във водоприемник II категория (река, дере) или може да се ползва за поливане на зелени площи, овошки, зеленчукови градини, измиване на тротоари, плочници и др.

Описание на технологията на пречистване

Отпадната вода влиза в утаително пространство, което е разделено с преграда на входна част [А], която служи за улавяне на плуващите замърсители и на усреднително пространство [В]. Отпадната вода е транспортирана към биологична част, която се състои от анаеробен и аеробен реактор. Отпадната вода е довеждана с помощта на разпределителна система в дъното на анаеробния реактор [C] и протича през преградите, редуващо се отгоре надолу и отдолу нагоре. От анаеробната част отпадната вода влиза гравитационно в аеробната част [D].
В биореактора протичат процеси на отстраняване на остатъчното органично замърсяване и нитрификация на амониевия азот. В долната част на това пространство са инсталирани аерираща система за фини мехурчета, към която въздухът е довеждан с помощта на въздуходувка. Смес от активна утайка и пречистена вода гравитационно постъпва във вертикалния вторичен утаител [Е]. Пречистената вода изтича от вторичния утаител през жлеб от нивото в резервоара към изхода на ПСОВ.

Голямо изображение
Технологична схема


Легенда:
А - Утаително пространство
В - Усреднително пространство
С - Анаеробен реактор
D - Аеробен реактор
E - Вертикален вторичен утаител-пространство за доутаяване

Гарантирани стойности на оттичане от ПСОВ


Параметър Стойност ЗАБЕЛЕЖКИ:
БПK5 (mg/l O2) < 20 При спазване на инсталационните и експлоатационните изисквания посочени в съпроводната документация към пречиствателната станция се постигат по-ниски стойности на концентрациите на пречистената вода от посочените емисионни норми в наредба № 6 от 2000г. изм. и доп. 23.03.2004г.
Гарантираните стойности важат при спазване на инсталационните и експлоатационните изисквания посочени в съпроводната документация!
ХПK (mg/l O2) < 80
НВ (mg/l) < 20
N-NH4 (mg/l) < 15


Технически параметри

Пречиствателните станции AS-ANAcomb се предлагат в следните типови редове:

- с капацитет от 3 до 12 ЕЖ - цилиндрични
- с капацитет от 3 до 55 ЕЖ - четвъртити
- с капацитет от 55 до 630 ЕЖ - четвъртитиAS-ANAcomb с капацитет от 3 до 12 ЕЖ - цилиндрични

Параметър Мерна
единица
AS - ANAcomb
/цилиндрични/
5b10b
Брой еквивалентни жители - ЕЖ бр. 3-7 8-12
Qd - макс. количество встъпваща вода м3/ден 0,75 1,5
Qs - макс. количество встъпващи вещества кг БПК5/ден 0,3 0,6
Диаметър D мм 1500 2000
Височина H мм 1500 1500
Входна тръба - височина Vv мм 800 800
Изходна тръба - височина Vo мм 600 600
Мощност Pi W 29 29
Тегло кг 190 240
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Производителят си запазва правото на промени в горепосочените технически параметри!AS-ANAcomb с капацитет от 3 до 55 ЕЖ - четвъртити

Голямо изображение
Размерна схема
Голяма снимка

Параметър Мерна
единица
AS - ANAcomb /четвъртити/
5101520304050
Брой еквивалентни жители - ЕЖ бр. 3-7 8-12 13-17 18-25 26-35 36-45 46-55
Qd - макс. количество встъпваща вода м3/ден 0,75 1,5 2,25 3,0 4,5 6,0 7,5
Qs - макс. количество
встъпващи вещества
кг БПК5/ден 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 3,0
Дължина L мм 1000 1540 2540 1500 2500 2000 2500
Ширина B мм 1000 1000 1000 2160 2160 2160 2160
Височина H мм 2000 2000 2000 2000 2000 3040 3040
Входна тръба -
височина Vv
мм 1350 1350 1350 1350 1350 2250 2250
Изходна тръба -
височина Vo
мм 1200 1200 1200 1200 1200 2100 2100
Странично разтояние на
тръбите X
мм 200 200 300 300 300 300 300
Мощност Pi W 47 47 64 64 64 100 100
Тегло кг 220 260 310 390 480 680 850
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Производителят си запазва правото на промени в горепосочените технически параметри!AS-ANAcomb с капацитет от 55 до 630 ЕЖ - четвъртити

Параметър Мерна
единица
AS - ANAcomb /четвъртити/
6075100150200250300
Брой еквивалентни жители - ЕЖ бр. 55-75 60-80 75-125 125-175 175-225 225-275 275-325
Qd - макс. количество встъпваща вода м3/ден 9,0 12,0 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0
Qs - макс. количество
встъпващи вещества
кг БПК5/ден 3,6 4,8 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0
Дължина L мм 3500 3500 5000 7000 9000 5500 7000
Ширина B мм 2000 2000 2000 2000 2000 4000 4000
Височина H мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Входна тръба -
височина Vv
мм 2250 2250 2250 2550 2550 2550 2550
Изходна тръба -
височина Vo (минимум)
мм 1500 2000 1500 1500 1500 1500 1500
Мощност Pi kW 0,6 0,13 0,74 1,2 1,2 1,4 1,5
Тегло кг 800 990 1200 1600 2000 2400 2800

... продължение ...

Параметър Мерна
единица
AS - ANAcomb /четвъртити/
350400450500550600
Брой еквивалентни жители - ЕЖ бр. 325-375 375-425 425-475 475-525 525-575 575-630
Qd - макс. количество встъпваща вода м3/ден 52,5 60,0 67,5 75,0 82,5 90,0
Qs - макс. количество
встъпващи вещества
кг БПК5/ден 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0
Дължина L мм 7500 7300 8000 8500 9000 9500
Ширина B мм 4000 5000 5000 5000 5000 5000
Височина H мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Входна тръба -
височина Vv
мм 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Изходна тръба -
височина Vo (минимум)
мм 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Мощност Pi kW 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4
Тегло кг 3200 3600 4000 4400 4800 5200
ЗАБЕЛЕЖКИ:
Производителят си запазва правото на промени в горепосочените технически параметри!

AS-ANAcomb - снимки


Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка
Голяма снимка Голяма снимка Голяма снимка


Нуждаете се от пречиствателна станция за обект с целогодишно постоянен приток на отпадъчните води? Предлагаме Ви модулни биологични пречиствателни станции
AS-VARIOcomp K и AS-VARIOcomp K ULTRA с капацитет 3-25 ЕЖ или
AS-VARIOcomp N с капацитет 25-170 ЕЖ с възможност за мултиплициране над 170 ЕЖ

Цялата гама пречиствателни съоръжения, които предлагаме ще намерите в
Каталог на всички пречиствателни съоръжения

През последните повече от 10 години успешно сме реализирали редица пречиствателни станции от различен тип и конструкция в цялата страна. Времето е доказало качествата на технологичните и конструктивните решения, както и тяхното влияние върху ефективността и експлоатационната надежност на съоръженията.

AS-ANAcomb реализирани в България:
AS-ANAcomb 5 - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с капацитет 5 ЕЖ

с.Първенец, обл.Пловдив - "МЕТАЛИК М" ООД - фамилна къща


AS-ANAcomb 10 - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с капацитет 10 ЕЖ

гр.София - частно лице - фамилна къща
гр.Ихтиман - частно лице - две фамилни къщи
гр.Созопол - частно лице - фамилна къща
гр.Созопол - частно лице - фамилна къща


AS-ANAcomb 15 - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с капацитет 15 ЕЖ

гр.Созопол - частно лице - фамилна къща


AS-ANAcomb 30 - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с капацитет 30 ЕЖ

гр.Русе - "РЕФ" ЕООД - жилищна сграда
гр.София - "СИЕНИТ ИНВЕСТ" ООД - магазини "Зора" и "Матрес"
с.Извор, обл.Бургас - "ЕЛ ДИ СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД - предприятие
Рилски манастир, обл.Кюстендил - ЕТ "НИКОЛАЙ ДАВИДКОВ" - хотел-ресторант "Горски кът"


AS-ANAcomb 40/PUMP - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 40 ЕЖ

гр.Пловдив - "АДЛЕР-МК" ООД - предприятие


AS-ANAcomb 50 - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с капацитет 50 ЕЖ

гр.Айтос - "ПЛАТИНИУМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД - завод за рибни деликатеси
с.Говедарци, обл.Софийска - "М.С.Ц. ЛОЗЕНЕЦ" ООД - хотел


AS-ANAcomb 60 - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с капацитет 60 ЕЖ

гр.Бургас - "АЛТЕСТ" ЕООД - офис сграда
с.Кладница, обл.Перник - "ИНТЕРТРЕЙД-3" ООД - хотелски комплекс
с.Лесново, обл.Софийска - "ИНТЕРСКАЙ" ЕООД - летище Лесново
м.Цигов чарк, обл.Пазарджик - "ДУРОПАК-ТРАКИЯ ПАПИР" АД - почивна база


AS-ANAcomb 150/PUMP - комбинирани анаеробно-аеробни модулни пречиствателни станции с помпена станция с капацитет 150 ЕЖ

с.Ряхово, обл.Русе - "СТРОИТЕЛ" ООД - рибна база
 © КОРОЗА КАРАТ нагоре 20.02.2015 
| За нас | Дейности | Новини | Референции | Контакти | Карта на сайта |